Arturi Köögid OÜ e-poe müügitingimused

 

ÜLDSÄTTED

Käesolevad Arturi Köögid OÜ (edaspidi: müüja) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Umberto restoranist ostmisel internetiaadressilt umbertoresto.ee (edaspidi: Umberto). Toodete müüja on Arturi Köögid OÜ, aadress Lai tn 10 Pärnu, Pärnu Pärnumaa 80010, registrikood 11770244, tel +372 560 03666, e-posti aadress info@umbertoresto.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Arturi Köökidest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.umbertoresto.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

 • Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
 • Klient nõustub Umberto tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
 • Umberto veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
 • Tellimus tuleb esitada hiljemalt 2 tööpäeva enne tellimuse kättesaamist.
 • Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.
 • Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
 • Umberto toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust sõlmitud lepingust taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punktile 4).
 • Umberto klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post info@umbertoresto.ee, tel +372 560 03666.

 

 1. TELLIMUSE ESITAMINE
  1. Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.
  2. Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi. Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Müüja saadab e-posti teel kliendile makse kohta kinnituse. Kui klient e-posti teel kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil +372 560 03666. Pangalinke pakub Maksekeskus AS.
  3. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
  4. Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse.
  5. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud.
  6. Tellimusest loobumiseks peab klient võtma Umbertoga kirjalikult ühendust vähemalt 2 tööpäeva enne tellimuse kättesaamise kuupäeva ja sellisel juhul tagastatakse tellimuse raha samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. Hilisema tühistamise soovi korral ei ole võimalik raha tagastada. Müüja tagastab raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.
  7. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
  8. Tellimuse saab kätte Umbertost kohapeal.
  9. Tooted serveeritakse Umberto alustel, mille klient on kohustatud tagastama 14 päeva jooksul.

  TOOTE HIND JA TASUMINE

  1. Toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
  2. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
  3. Kliendil on võimalik tellimuse eest tasuda pangalingi kaudu kodulehel.

  TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

  1. Tellimuse saab kätte Umbertost, Port Artur 2, 4. korrus, Lai 11, Pärnu.
  2. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.
  3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
  4. Müüja hoiab tellimust kuni lahtiolekuaja lõpuni.
  5. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust.
  6. Kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkiseid tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.
  7. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

  KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt esitatud tellimuse täitmiseks.
  2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
   Umbertole esitatud tellimuse täitmine;
   kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
   kliendi päringutele vastamine;
   õigustatud huvi;
   tarbijaharjumuste uurimine;
   müügistatistika koostamine;
   Umberto teenuste haldamine ja arendamine.
  3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  4. Umbertost ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, valikulisena ka ettevõtte andmed.
  5. Umbertost ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 7 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.
  6. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt info@umbertoresto.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
  7. Müüjal on õigus Umbertos registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  8. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja. Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  KÜPSISTE KASUTAMINE

  1. Umberto veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
  2. Umberto veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:
   seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
   püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
   kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
  3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Umberto veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
  4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Umberto veebileht Google Analyticsit.

  PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

  1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
  2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
  3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@umbertoresto.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Võimalusel ka pilt.
  4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
  5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
  6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm.